موجوده د کارونکي عکس
ننوزئ
نوی کارن؟
په وړيا توګه راجستر
123worker is a marketplace for internet work
ترلاسه کړئ ستاسو دنده آنلاین ترسره سمارټ لاره! په فوري توګه د خپل کاري ځواک 24/7 دندو غوښتنه وکړي. هره دنده ترسره روژه، د کیفیت او د لګښت په اغیزمنه توګه په لوړه کچه.
په ثانيو کې يوه پروژه ورکړئ. اوس کوښښ وکړه!
 
 
 
 
ثبت نام
01 نوی ګڼون معلومات   02 F


   

ستاسو نوم آیا وروسته نه بدل شي.
لطفا د خپل اصلي نوم ته ننوځي او يا تاسو به ونه شي کولای چې خپلې پیسې وباسي.


پوره نوم

ته د املاکو له مخه موږ هر شخص لپاره يوازې يو ګڼون په اجازه
هغه خلک چې له يوه څخه زيات ګڼون جوړ به منحل شي ?

 
Email
 
رمز  [4-20 هغه لوښه چې font]
 
د مهارتونو د :


 
د استوګنی هیواد   ستاسو د هېواد نه شي کولای وروسته بدل شي ولې؟
 
خبرې ژبو
Traditional Chinese 
georgian 
galician 
gaelic 
finnish 
estonian 
croatian 
corsican 
catalan 
bosnian 
basque 
armedian 
Amharic 
Albanian 
Afrikaans 
icelandic 
indonesian 
irish 
yiddish 
tajik 
swahili 
slovenian 
slovak 
sinhala 
sindhi 
sesotho 
malay 
kyrgyz 
lao 
latvian 
lithuanian 
luxembourgist 
macedonian 
Akan 
Assamese 
Awadhi 
Bhojpuri 
Cebuano 
Chewa 
Fula 
Gan چیناییGan چیناییGan چینایی 
Hakka 
Hiligaynon 
Igbo 
Ilocano 
Jin 
Kirundi 
Madurese 
Magahi 
Maithili 
Malagasy 
Marwari 
Mossi 
Odia 
Oromo 
Saraiki 
Sylheti 
فلیپیني / فلیپینيفلیپیني / فلیپینيفلیپیني / فلیپینيفلیپیني / فلیپیني 
فارسي 
فرانسوي 
قزاقي 
ملایلمملایلمملایلمملایلم 
مراټيمراټيمراټيمراټيمراټي 
نیپالينیپالينیپالي 
چکسلواکي 
همونګ 
هنګريهنګري 
هندي 
هوسا 
هایتین Creole 
هسپانیه اییهسپانیه اییهسپانیه اییهسپانیه اییهسپانیه اییهسپانیه ایی 
ویتناميویتناميویتناميویتناميویتناميویتنامي 
یونانيیوناني 
یوروبایوروبایوروبایوروبا 
ژوسا 
کناډاکناډاکناډاکناډاکناډا 
کوریاییکوریاییکوریاییکوریاییکوریایی 
کینیارونډا 
کېچوا 
کردي 
ګاوډېلوپيګاوډېلوپيګاوډېلوپي 
ګجراتيګجراتيګجراتيګجراتيګجراتي 
پنجابي 
پولیشپولیشپولیشپولیشپولیش 
پورتګاليپورتګاليپورتګاليپورتګاليپورتګاليپورتګالي 
پښتوپښتوپښتوپښتوپښتو 
Wu 
Xiang 
Zhuang 
ا نګلیسيا نګلیسيا نګلیسيا نګلیسيا نګلیسيا نګلیسي 
الماني 
انګلیسيانګلیسيانګلیسيانګلیسيانګلیسيانګلیسي 
اوکراینياوکراینياوکراینياوکرایني 
ایټالیويایټالیويایټالیويایټالیويایټالیوي 
اردو 
ازبکي 
بلاروسي 
بنګاليبنګاليبنګاليبنګاليبنګاليبنګالي 
برماییبرماییبرماییبرمایی 
تولیګوتولیګوتولیګوتولیګوتولیګوتولیګو 
تامیلتامیلتامیلتامیلتامیل 
تایتایتایتایتای 
ترکمني 
ترکي 
جنوبي Minجنوبي Minجنوبي Minجنوبي Minجنوبي Min 
جاوه ایجاوه ایجاوه ایجاوه ایجاوه ایجاوه ای 
جاپاني 
جرمني 
خمېرخمېرخمېر 
ختيځ Min 
د ایغور 
د اذربایجان دد اذربایجان دد اذربایجان د 
دکن 
درځودرځودرځودرځودرځو 
رومانیاییرومانیاییرومانیایی 
روسي 
زولو 
سومالیاییسومالیایی 
سوډانيسوډانيسوډانيسوډاني 
سویډیش یا سویډني 
شمالي Minشمالي Min 
شونا 
صربو-کرواثینصربو-کرواثینصربو-کرواثین 
عربي 

Facebook Account
Twitter Account
Google + Account
My Resume (CV)

Upoad your english Cv
Upoad your Cv other language